Make your own free website on Tripod.com
Chobits
picutre
Story
Yumi Oumura
vodie
Atashi
Chi
Chitose
Dita
Freya
Hideki Motosuwa
Kaede Kokubunji
Kotoko
Ms. Takako Shimizu
plum
Yumi Ueda
Yuzuki
Zima
Minoru Kokubunji
Shinbo Hiromu
Mr. Hiroyasu Ueda
picutre

picture
 
Chobits
Chobits
Chobits
Chobits

Enter content here

Enter supporting content here